Hospodine, slyš při spravedlivou...

27. duben 2014

Biblický text: Žalm 17; Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce

Modlitba Davidova.

Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů.

Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo.

Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.

Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka.

Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.

K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám. Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.

Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí, úhlavními nepřáteli, když mě obkličují. Tukem obrostlo jim srdce, jejich ústa mluví zpupně. Kruhem svírají mě při každičkém kroku, slídí zrakem, jak mě dostat k zemi.

Můj nepřítel podobá se lvu, jenž lační po kořisti, je jak lvíče, které číhá vskrytu.

Povstaň, Hospodine, předejdi jej, sraz ho! Kéž mi dá tvůj meč vyváznout z moci svévolníka
a tvá ruka, Hospodine, z moci lidí, lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život. Ty jim ze svých zásob plníš břicho, sytí se i synové a zbytek nechávají nemluvňatům.

Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu