Hospodin je nade všechny bohy

19. říjen 2008

Biblický text: Žalm 96 Host pořadu: Religionista Pavel Hošek

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země.
Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho.

Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.
Nebo veliký Hospodin, a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky bohy.

Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.
Sláva a důstojnost před ním, síla i okrasa v svatyni jeho.

Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i moc.
Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.

Sklánějte se Hospodinu v okrase svatoti, boj se oblíčeje jeho všecka země.
Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě.

Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest.
Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví lesní,

Před tváří Hospodina; neboť se béře, béře se zajisté, aby soudil zemi.
Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravdě své.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu