Dopomoz mi, Hospodine, k právu

21. září 2014

Biblický text: Žalm 26; Host pořadu: doc. Jiří Beneš, biblista z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Davidův.

Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina.
Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřib moje ledví a mé srdce!

Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou.
Nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci.
Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi svévolníky nezasednu.

Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, Hospodine,
aby bylo slyšet hlasité díkůvzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech.

Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.
Nesmeť spolu s hříšníky mou duši a můj život s těmi, kdo krev prolévají,
kterým na rukou lpí mrzkost, jejichž pravice je plná úplatků.

Já přec žiji bezúhonně, vykup mě, smiluj se nade mnou!
Moje noha stojí na rovině, v shromážděních budu dobrořečit Hospodinu.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu