Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase

16. listopad 2014

Biblický text: Žalm 34; Host pořadu: Tomáš Molnár, farář Českobratrské církve evangelické z Trutnova

1) Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem; pročež jsa od něho vyhnán, odšel.

2) Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých.

3) V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti.

4) Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně vyvyšujme.

5) Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne.

6) Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale řkou:

7) Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej.

8) Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.

9) Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

10) Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí.

11) Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém.

12) Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu.

13) Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby užíval dobrých věcí?

14) Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.

15) Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.

16) Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich:

17) Ale zůřivý oblíčej Hospodinův proti těm, kteříž páší zlé věci, aby vyplénil z země památku jejich.

18) Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje.

19) Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá.

20) Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje.

21) Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána.

22) Bezbožníka zahubí zlost, a ti, kteříž nenávidí spravedlivého, zkaženi budou.

23) Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou zkaženi, kteříž doufají v něho.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu