Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu za rok 2012

Expozice historických magnetofonů

Kompletní text Výroční zprávy Archivu Českého rozhlasu za rok 2012Archiv Českého rozhlasu, zařazený v kategorii specializované archivy, je ze zákona povinen zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v informačních systémech s možností dálkového přístupu.

Sídlo archivu a kontakty:
Archiv Českého rozhlasu
Římská 13
Praha 2
120 99
tel.: 221 553 303, 221 553 310
e-mail: archivy@rozhlas.cz
http://www.rozhlas.cz/archiv/portal

Zřizovatel archivu – sídlo a kontakty:
Český rozhlas
Vinohradská 13
Praha 2
120 99
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase
IČ: 45245053
DIČ: CZ45245053

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: akreditace byla udělena na základě rozhodnutí odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR ze dne 5. září 2007 (Č.j. AS-440/1-2007)

Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu za rok 2012 (dále jen zpráva) byla vyhotovena na základě odst. (1) a (2) § 62 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva byla rovněž vyhotovena v souladu s metodickým návodem odboru archivní správy Ministerstva vnitra (Č.j. AS-366/1- 2005) ze dne 24. února 2005 – metodika zpracování výročních zpráv specializovaných, bezpečnostních a soukromých archivů.
Obsah:

I. Personální podmínky archivu
II. Celkové množství uložených archiválií
III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
III. 1. Výběr archiválií
III. 2. Zpracování archiválií
III. 3. Využívání archiválií
IV. Stav archiválií
V. Konzervace a restaurování archiválií
VI. 1. Výzkumné projekty
VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi

I. Personální podmínky archivu
Archiv Českého rozhlasu (dále jen AČRo) je oddělením odboru Archivní a programové fondy, má status specializovaného archivu a od 5. září 2007 pokládán za akreditovaný archiv, který K témuž dni prokázal splnění podmínek stanovených v § 61 zákona č. 499/2004 Sb. a k tomuto dni mu byla rozhodnutím odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (Č.j. MV–9555–5/AS–2008) udělena akreditace pro výkon činnosti specializovaného veřejného archivu.
Vedoucí AČRo je Mgr. Jaroslava Nováková, systemizovaný i skutečný stav pracovníků AČRo v roce 2012 byl na počátku roku 17 zaměstnanců, z toho 1 administrativní síla/archivář, 15 zaměstnanců pečujících o archiválie, z toho 4 zvukoví technici, 1 redaktor a 10 archivářů. V průběhu roku došlo ke snižování stavů – odešli 3 zaměstnanci, nastoupil 1 zaměstnanec (původně zástup během MD), konečný stav byl 15 zaměstnanců .

II. Celkové množství uložených archiválií
AČRo vede v základní evidenci Národního archivního dědictví (dále jen NAD)
24 evidenční listy NAD v základním členění na zvukové a písemné dokumenty. Zvukové fondy zahrnují archivní fond AF, dokumentační fond DF, hudební fond HF, Rozhlasové noviny RN a Radiofórum RF, Kořistní fond KF, Sbírka gramodesek a Preissova sbírka gramodesek,archivní záznamy na CRA a gramodesky Lyry Pragensis. Mezi písemnosti patří Archivní fond rozhlasových přednášek P, rozhlasové hry H, fond krátkých odvysílaných textů D, texty zpravodajství PZ, vysílací plachty PL, texty válečného vysílání BBC, fond Bojovníci rozhlasu, rukopisy partitur, Libreta, správní písemnosti RJ a SM, soubor osobních spisů zaměstnanců, 6 pozůstalostních sbírek, fotosbírka, sbírka darů posluchačů a fond Rukopisů partitur.

AČRo pečuje celkem o 5666 bm archiválií.
Stupeň zpracovanosti archivních souborů v %: 14
. Zcela zpracováno a inventarizováno: 4 archivní soubory – 1 %
. Zcela zpracovány: 20 archivních souborů – 88 %
. Nezpracováno: 2 archivní soubory – 11 %
Základní evidence archivních pomůcek AČRo čítá celkem 28 archivních pomůcek.

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
III. 1. Výběr archiválií
Písemnosti archivu přír.č.1-32/2012, 64,46 bm
Písemnosti spisovny přír. č.1-34/2012, 54,17 bm
Celkem písemnosti 118,63 bm

Zvukové nosiče:
přírůstek 14,4 bm
záloh.kazet DA 1,8 bm
Celkem zvuk. nosiče 16,2 bm
Celkový přírůstek archivu 134,83 bm

III. 2. Zpracování archiválií
Ref. zvukových dokumentů:
V evidenci zvukových dokumentů přibylo 7138 vět v AIS, digitalizované záznamy byly propojovány s evidencí v AIS, zároveň byly opraveny nepřesnosti a chyby v popisu a doplněna anotace v AIS i na kartách.
Evidence gramofonových desek - fond C: zapsáno 157 vět.
Digitalizace:
Do digitálního archivu uložili archivní technici 37.793 zvuk. dokumentů (2.190 hod.).
Ze systému Newton bylo staženo a vytištěno 16218 článků.
V souvislosti s digitalizací probíhá revize digitalizovaných fondů a doplňování dat v databázích i na kartách.
Technici zpracovali dokumenty o celkové stopáži 214.356´.

Ref. písemných dokumentů:
Digitalizace:
Do digitálního archivu bylo uloženo 29348 souborů: 1.182 HA, 18481 DE, 7854 PL,
831 PZ a 9 FO a doplněna metadata.
Příprava písemností pro skenování představuje rozešívání textů, zvýrazňování
signatur a podlepování potrhaných nebo vetchých listů. U souborů vysílacích plachet
je nutno před skenováním očíslovat jednotlivé listy. Uložené dokumenty jsou
doplněny popisem.


III. 3. Využívání archiválií:
Během roku badatelnu navštívilo celkem 594 badatelů,
z toho 174 externích badatelů a 390 rozhlasových pracovníků včetně
mimopražských.
Odbavili jsme dotazy a přání 470 klientů: 303 požadavků z el. pošty, 100 zakázek pro posluchače, 42 zakázek pro studenty a 25 licenčních zakázek.
Vypracovali jsme řadu rešerší na objednávku, jejich kopie jsou nadále k dispozici v badatelně. Další informace o fondech poskytujeme denně telefonicky rozhlasovým pracovníkům, institucím i posluchačům.

Výpůjčky:
Ref. zvuk.dokumentů odbavil 719 objednávek výpůjček, z toho bylo půjčeno 1333
nosičů: 197 AF, 622 DF, 10 ZF, 472 CRA, 3 HF, 3 NP, 12 OD, 13 CRD a 1 DAT.
Dle objednávek bylo přetočeno 2.336 dokumentů o stopáži 37.884´.

Ref. písemných dokumentů odbavil výpůjčky
202 ks programových textů,
152 ks os. spisů (z dalších 11 byla poskytnuta pers. odd. telef. informace),
380 ks fotografií a fotokopií
125 ks programových věstníků

IV. Stav archiválií
Celkové množství archivních souborů, které má AČRo ve své základní evidenci NAD, je klasifikováno jako nepoškozené.

V. Konzervace a restaurování archiválií
AČRo neprovozuje konzervátorskou dílnu.

VI. 1. Výzkumné projekty
Archiv Českého rozhlasu a FF UK Katedra filmových studií dokončily projekt MZV ČR Filmové a zvukové dokumenty k historii čs. zahraniční politiky a diplomacie 1918 -1992.


VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi
V roce 2011 pokračovala spolupráce s Národním archivem, Knihovnou Václava Havla, Archivem bezpečnostních složek, Ústavem paměti národa a Archivem MÚA AV ČR, a Archivem Ministerstva zahraničních věcí.
Spolupracovali jsme při mediální a internetové prezentaci Českého rozhlasu, dodávali jsme rovněž materiály divizi Internet a Radioservisu a podíleli jsme se na tvorbě dárkového CD „Do nového roku dobře naladěni“. Na každý měsíc jsme připravili výběr archivních zvukových dokumentů k aktuálním výročím. Přispěli jsme výběrem z archivní sbírky fotografií a rozhlasové techniky při výzdobě interiérů ČRo, k přípravě regionálních výstav i výstavy v Památníku Lidice. Rovněž jsme dodali podklady pro přípravu publikace Česká měna, navrhli výběr fotografií pro PEXESO s rozhl. technikou a dobové fotografie pro znovuodhalení pomníku W.Wilsona před Hlavním nádražím v Praze.

Od konce roku 2003 digitalizuje AČro písemnosti i zvukové dokumenty dílem vlastními silami, dílem dodavatelsky. Rejstříky vznikají současně s digitalizovanými kopiemi jako metadata k souborům ve vlastním speciálním rozhlasovém systému AIS (Automatizovaný informační systém). K 31.12.2011 je v digitálním archivu uloženo 5 596 605 stran archivních písemností a 173 547 hodin archivních zvukových nahrávek.

Mgr. Jaroslava Nováková
Archiv Českého rozhlasu
29.2.2012

Středisko 92812 Archiv ČRo

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2012

1) činnost útvaru

Hlavní činností Archivu bylo standardní soustřeďování, ukládání a odborné archivní zpracování veškerého archivního materiálu vzniklého z činnosti ČRo, digitalizace a katalogizace zvukových a písemných archivních dokumentů.

Pokračovala spolupráce s Národním archivem, Knihovnou Václava Havla, Archivem bezpečnostních složek, Ústavem paměti národa, Archivem MÚA AV ČR a Archivem Ministerstva zahraničních věcí.

Týmy AČRo a KFS FF UK Praha zpracovávaly projekt Filmové a zvukové dokumenty k historii čs. zahraniční politiky a diplomacie 1918-1992, AČRo zároveň působil jako garant práce obou zúčastněných týmů a podával pravidelně zprávy zadavateli KSAP MZV ČR.

Spolupracovali jsme při mediální a internetové prezentaci Českého rozhlasu, dodávali jsme rovněž materiály divizi Internet a Radioservisu
a podíleli jsme se na tvorbě dárkového CD. Pro každý měsíc (od února 2012 do ledna 2013) jsme připravili a na intranetu prezentovali výběr archivních zvukových dokumentů k aktuálním výročím. Rovněž jsme se zabývali přípravou podkladů a dohledáváním dat na vzniku chystané publikace a autoři z našich řad zpracovali medailonky vybraných rozhlasáků: J. Melíšek, J. Sedmidubský (S.Volný), M.Bauman, F.Gel, V.Gutwirth, I.Jenča, J.Junek, J.Kobělková (T.Bělohlávek), S.Dolanská (J.Nováková), F.Mareš, F.Jílek a B.Horák (J.Bartošová). Jana Bartošová přednesla referát v Národním archivu na semináři, věnujícím se filmovým a zvukovým archiváliím.

Po dohodě se zájemci jsme prováděli exkurze s výkladem o funkci a působení APF (OMPR, DAMU, významní hosté).

Archivní redaktor – historik připravil a vedl rozhovory s významnými rozhlasovými osobnostmi (Peter Duhan, Richard Seemann, Jan Petránek, Vladimír Fišer, Věra Šťovíčková-Heroldová, Václav Vrabec, Jitka Borovcová, Heda Čechová, Jiří Melíšek, Zdeněk Mahler, Josef Kleibl, Oldřich Číp, František Černý, Luboš Dobrovský, Milan Rykl, Jan Sedmidubský, Václav Smitka), 8 rozhovorů (zvýrazněná
jména) je již přepsáno do textu. Z rozhovorů s Richardem Seemannem je sestavena kniha o 160 stranách. Pro RŽ zpracoval vyprávění Františka Černého o „černých baronech“.


2) přírůstky
Písemnosti archivu přír.č.1-32/2012, 64,46 bm
Písemnosti spisovny přír. č.1-34/2012, 54,17 bm
Celkem písemnosti 118,63 bm

Zvukové nosiče: přírůstek 669 CD, 49 DVD, 67 MC, 98 mgf. pásů,
z toho z Radioservisu 80 CD, 1 DVD
- převedeno 27 CD se 76 dokumenty,
- 25 CD po I. Budilovi, 18 CD z hudebních festivalů
- vypáleno 509 CD se 3.015 dokumenty
- od dárců přijato 96 gramodesek, 10 hud. CD, 3 MC a 60 mgf. pásů
Celkem zvuk. nosiče 14,4 bm
Zálohové pásky digitálního archivu: 60 kazet 1,8 bm

Celkový přírůstek archivu 134,83 m

3) zpracování a zpřístupňování fondů

a)Ref. zvukových dokumentů:
V evidenci zvukových dokumentů přibylo 6.116 vět v AIS, digitalizované záznamy byly propojovány s evidencí v AIS, zároveň byly opraveny
nepřesnosti a chyby v popisu a doplněna anotace v AIS i na kartách –
vytvořeno 6179 balíčků.
Evidence gramofonových desek - fond C: zapsáno 157 vět.

Digitalizace:
Do digitálního archivu technici AČRo načetli 6.891 nosičů s 11.661 zvuk. dok. o stopáži 194.601´
Ze systému Newton bylo staženo a vytištěno 18.392 článků.
Stahování příspěvků RŽ z daletu – 49 příspěvků týdně
V souvislosti s digitalizací probíhá revize digitalizovaných fondů a doplňování dat v databázích i na kartách. Byly dohledány RN a OD z let 1971 – 2005 a uloženy do DA.
Zaměstnanci zpracovali dokumenty o celkové stopáži 340.337´,
z toho 272.232´ (technici) a 68.105´(poslech archiváři).


b)Ref. písemných dokumentů:
Digitalizace:
Do digitálního archivu zaměstnanci AČRo načetli 17.993 písemných dokumentů, z toho 3117 DE, 666 HA, 2805 PL, 2458 PZ, 8789 ZV, 90 PA a 68 FO a doplnili k souborům metadata.
Příprava písemností pro skenování představuje rozešívání textů, zvýrazňování signatur a podlepování potrhaných nebo vetchých listů. U souborů vysílacích plachet je nutno před skenováním očíslovat jednotlivé listy, u souborů ZV vyskartovat duplicity. Uložené dokumenty jsou doplněny popisem.

Skartační řízení: Byla provedena skartační řízení v EÚ Praha, ČRo Brno a Hradec Králové, v ústřední spisovně Praha, pokračuje vnitřní skartace duplicit naskenovaných písemností archivu.
Do prodejny Radioservisu jsme dodali 16 ks publikace Od mikrofonu… a 10 ks Význam. osobnosti…
Archiválie z Pražského povstání – PL z 5.5.1945 a gramodesky Pražské povstání získaly 26.6.2012 statut Archivní kulturní památky.
Dne 6.9.2012 delimitovalo Oddělení podp. vydavatelství a nakladatelství Archivu ČRo fond starých tisků a opisů AR (sign. 1 - 5405).

4) Využívání fondů (výpůjčky, badatelé)
Činnost badatelny:
Během roku badatelnu navštívilo celkem 594 badatelů, z toho 403 zaměstnanců rozhlasu a 191 externích badatelů.
V rámci služeb APF bylo vyřízeno 365 e-mailových požadavků, 179 zakázek pro posluchače, 46 licenčních zakázek a 63 zakázek pro studenty.
Přehled badatelských návštěv podle útvarů:
ČRo 1 85
ČRo 2 111
ČRo 3 25
ČRo 6 33
ČRo 7 35
Leonardo 14
Wave 8
D-dur 5
Česko 21
RS Brno 8
RS Č.B. 10
RS Plzeň 15
Regina 21
SOČR 12

Vypracovali jsme řadu rešerší na objednávku, jejich kopie jsou nadále
k dispozici v badatelně. Další informace o fondech poskytujeme denně telefonicky rozhlasovým pracovníkům, institucím i posluchačům.

Výpůjčky:
Ref. zvuk.dokumentů odbavil 948 objednávek výpůjček, z toho bylo půjčeno 1147 nosičů: 128 AF, 621 DF, 6 ZF, 328 CRA, 8 HF, 15 CRD,
4 CDA, 2 F a 35 C.
Dle objednávek bylo přetočeno 2.336 dokumentů o stopáži 37.884´.
Po zavedení elektronických výpůjček bylo odbaveno 37 výpůjček.
Ref. písemných dokumentů odbavil výpůjčky
613 ks programových textů,
84 osobních spisů (dalších 13 pro pers. odd. telef. informace),
353 ks fotografií a fotokopií
184 ks programových věstníků

5) technické novinky
Nově byla na intranetu spuštěna služba Elektronické výpůjčky a Vyhledávání v AIS (D.Kovařík), provádíme „osvětu“ mezi zaměstnanci rozhlasu.

6) ekonomika, hospodaření
Hospodaření s provozními prostředky – rozpočet jsme čerpali rovnoměrně dle potřeb a se snahou o maximální úspornost.
Příjmy: vnitropodnikové faktury 24.507,- Kč
externí odběratelé služeb: instituce 48.307,- Kč
fyz.osoby 39.352,- Kč
hotově 14.044,- Kč (složeno na pokladně)
Celkem 126.210,- Kč

7) personálie
V březnu odešla do důchodu V. Slováková, začátkem srpna J. Veselá a v září B. Špalková. Pouze na místo V. Slovákové nastoupil P. Kobera, stav zaměstnanců se snížil o dva pracovníky na současných 15 zaměstnanců.
Během roku zaměstnal archiv na dohodu celkem 9 osob, z nichž 8 se převážně věnovalo skenování písemností – zejména ZV, 1 osoba prováděla inventuru delimitovaného fondu AR.

8) záměry pro rok 2013
Hlavním úkolem je nadále digitalizace, zpracování fondů a záchrana stávajícího kulturního dědictví, doplňování a opravy dat v AIS,
doplňování fondů. Díky digitalizaci provádíme postupně inventuru digitalizovaných fondů. V roce 2013 bude završena generální inventura NAD dle pokynů Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR.
Do 15.1.2013 se posunul termín dokončení soupisu zvukových a filmových dokumentů k dějinám čs. diplomacie, na který jsme získali grant MZV ČR.
V neposlední řadě chceme usilovat o změny v nových vnitřních předpisech, které se týkají archivních fondů a odporují vyšším normám (např. Zákonu o archivnictví a spisové službě).


3.1.2013
Jaroslava Nováková