Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu o činnosti za rok 2016

Pohled do podzemního depozitáře Archivu ČRo

Archiv Českého rozhlasu, zařazený v kategorii specializované archivy, je ze zákona povinen zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v informačních systémech, a to s možností dálkového přístupu.

Sídlo archivu a kontakty:
Archiv Českého rozhlasu
Římská 13
Praha 2
120 99
tel.: 221 553 303, 221 553 310
e-mail: archivy@rozhlas.cz/archiv/portal

Zřizovatel archivu – sídlo a kontakty:
Český rozhlas
Vinohradská 12
Praha 2
120 99
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase
IČ: 45245053
DIČ: CZ45245053

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: akreditace byla udělena na základě rozhodnutí Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR ze dne 5. září 2007 (Č.j. AS-440/1-2007).

Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu za rok 2016 (dále jen zpráva) byla vyhotovena na základě odst. (1) a (2) § 62 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva byla rovněž vyhotovena v souladu s metodickým návodem odboru archivní správy Ministerstva vnitra ČR (Č.j. AS-366/1- 2005) – metodika zpracování výročních zpráv specializovaných, bezpečnostních a soukromých archivů.

OBSAH
I. Personální podmínky archivu
II. Celkové množství uložených archiválií
III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
III. 1. Výběr archiválií
III. 2. Zpracování archiválií
III. 3. Využívání archiválií
IV. Stav archiválií
V. Konzervace a restaurování archiválií
VI. 1. Výzkumné projekty
VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi

I. Personální podmínky archivu
Archiv Českého rozhlasu (dále jen AČRo) je součástí odboru Archivních a programových fondů (APF). Podle zákona o archivnictví má statut specializovaného archivu a od 5. září 2007 je uznán jako akreditovaný archiv.
Vedoucím AČRo byl do 30. června 2016 Mgr. Tomáš Bělohlávek, od 1. července do 31. srpna byla vedením pověřena Mgr. Jana Bartošová a od 1. září 2016 je vedoucí Mgr. Eva Ješutová. Systematizovaný stav zaměstnanců AČRo v roce 2016 byl 20 zaměstnanců, skutečný od 1. září 21. Z toho 1 vedoucí, 9 (10) archivářů, 4 pracovníci dokumentace, 3 zvukoví technici, 2 odborní redaktoři a 1 programově provozní pracovník.

II. Celkové množství uložených archiválií
AČRo vede v základní evidenci Národního archivního dědictví (dále jen NAD) 41 evidenčních listů NAD v primárním členění na zvukové a písemné archiválie.

Zvukové fondy zahrnují fond AF (Archivní fond), fond DF (Dokumentační fond), fond HF (Hudební fond), fond RN (Rozhlasové noviny), fond RF (Radiofórum), fond ČRo 6, fond KF (Kořistní fond), fond gramodesek Lyry Pragensis a 4 sbírky standardních gramodesek (A, B, C a tzv. Preissova sbírka).

Písemné dokumenty představují fond P (rozhlasové přednášky z let 1926-1941), fond H (scénáře rozhlasových her z let 1926-2016), fond D (tzv. deníčky – texty krátkých odvysílaných relací 1941-1992), fond PZ (texty politického zpravodajství 1945-1999), fond PL (tzv. vysílací plachty 1945-2016), fond BBC – Londýn (texty válečného vysílání čs. programu na vlnách BBC z let 1940-1945), fond Bojovníků rozhlasu (1945-1947), správní materiály (historické fondy HM a SM z let 1923-1958), fond Krátkovlnného vysílání (1936-1945), fond Děti a mládež (1930-1961), fond Studijního oddělení (1950-1993), fond Výzkumného oddělení (1960-1975), fond Vedení Československého a Českého rozhlasu (1961-2005), fond osobních spisů zaměstnanců rozhlasu, 7 pozůstalostních sbírek významných rozhlasových pracovníků (Josef Kolář, Josef Branžovský, Dalibor Chalupa, Zdeněk Mančal, Miloslav Disman, František Kocourek, Jiří Hraše), rukopisy partitur, libreta, fond starých tisků a opisů hudebnin a fotosbírka.

AČRo pečuje celkem o 4439,60 bm archiválií, z nichž je 2841,37 bm zpracováno a 1598,23 bm nezpracováno. Z toho je inventarizováno 1355,00 bm. Z celkové metráže je zpracováno 64 %, inventarizováno 30,52 %. Základní evidence archivních pomůcek AČRo nabízí celkem 41 průběžně aktualizovaných archivních pomůcek.

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
III. 1. Výběr archiválií
Celkový přírůstek archivu za rok 2016 činil 75 bm (z toho tvoří 22,5 bm písemnosti a 52,5 bm zvukové dokumenty).

Na základě podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci s americkou kongresovou knihovnou získal Archiv výměnou za dokumenty z období Mnichova 18 hodin záznamu z procesu s Rudolfem Slánským. Z ČRo Plus byl převzat zvukový archiv ČRo 6. Významným obohacením fondu zvukových dokumentů je i osobní fond nahrávek Jiřího Macháčka k Rádiu Mama. Celkový přírůstek gramofonových desek činil 192 ks (z toho 61ks standardních gramodesek, 100 ks gramodesek LP a 31 gramodesek SP).

Do písemných fondů přibyly osobní sbírky PhDr. R. Seemanna a Karla Lánského a pozůstalost Aloise Svobody. Cenný je i archiv DRDS, dokumenty ke Concertinu Praga a Concertu Bohemia či 300 scénářů k pořadu Stopy, fakta, tajemství. Převzato a zpracováno bylo 385 textů ke hrám.

V průběhu roku 2016 systematicky pokračovala skartace duplicitního materiálu. Celkem bylo vyskartováno v rámci vnitřní skartace 7,36 bm, přemanipulací historické části správního fondu signatur HM a SM se podařilo uspořit 12 bm. Celkový přírůstek archivní spisovny: 32,4 bm, vyskartováno bylo 11,5 bm písemností, u nichž uplynuly skartační lhůty.

III. 2. Zpracování archiválií
Referát zvukových dokumentů
Technici Archivu zpracovali zvukové dokumenty o celkové stopáži 451 867 minut. Do Archivu přibylo 53 nosičů typu DDA (formát 5,1) a 5 753 CD s pořady ČRo 6. Bylo vypáleno 507 ks CD (427 ks CRD, 198 ks CRA), které obsahují 2 635 dokumentů. Digitalizováno a uloženo bylo 6 321 zvukových dokumentů, naimportováno 139 410 zpravodajských příspěvků Radiožurnálu a 647 příspěvků ČRo Plus. Dále bylo zdigitalizováno 412 ks analogových pásů, 78 ks zvukových fólií a 2 099 gramodesek, s mnohdy unikátními záznamy. Smazáno bylo 368 mgf. pásů.

Katalogizátoři v rámci zpřístupňování zvukových dokumentů zapsali do AISu 25 606 nových identifikačních čísel. V databázi AIS opravili nepřesnosti a chyby v anotacích u 1 871 dokumentů a do tzv. balíčků bylo propojeno 5 985 pořadů. Do inventárního soupisu AF bylo doplněno 430 záznamů. Ze systému Newton bylo načteno do databáze 16 879 článků. V souvislosti s probíhající digitalizací je prováděna pravidelná kontrola a revize digitalizovaných fondů, případné opravy a doplňování dat v AISu i v ostatních archivních pomůckách.

Referát písemných dokumentů:
Do digitálního archivu bylo uloženo 20 436 písemných souborů programových textů a provozních dokumentů. K 31. prosinci 2016 obsahoval digitální archiv celkem 7 332518 stran písemností. Nově byl uspořádán fond osobních spisů – celkem 245 kartonů.

Uspořádány byly materiály k rozhlasovému středisku Pankrác a vedení ČRo. Excerpce významných dat z Týdeníku Rozhlas byly doplněny o rok 2015. Byla provedena kontrola a kompletizace programových věstníků z let 2011 – 2015 a byly dány ke svázání.

III. 3. Využívání archiválií:
Služeb badatelny využilo 45 mimorozhlasových badatelů a 374 zaměstnanců rozhlasu při 505 návštěvách. Připraveno bylo 512 rešerší a uskutečnily se 3 exkurze pro studenty a elévy. Zpracováno bylo 12 zakázek pro licence a 20 zakázek pro studenty. Pro programové a provozní účely bylo ve zvuku poskytnuto 571 výpůjček, zahrnujících 6 421 zvukových dokumentů (odbavených převážně elektronicky), 932 výpůjček programových textů a 108 ks osobních spisů.

Sebepropagace AČRo probíhá na internetových stránkách rozhlasového archivu. Webové stránky obohatilo 46 článků s archivními zvukovými ukázkami. Pracovníci AČRo dále publikovali 36 článků v bulletinu Svět rozhlasu, 16 článků v Týdeníku Rozhlas a 4 příspěvky připravili pro zvukový rozhlasový magazín ERKO. Pro interní potřeby bylo na intranetu Českého rozhlasu publikováno 12 měsíčních nabídek zvukových dokumentů k aktuálním výročím.

AČRo se podílel na přípravě 80. výročí zahájení Vysílání do zahraničí, pro něž poskytl množství obrazových i zvukových dokumentů. Připravoval zejména zvukové rešerše pro celorozhlasové projekty i dle požadavků jednotlivých tvůrčích pracovníků. Dále významně spolupracoval na výběru archivních pořadů a dokumentů pro vysílání streamového Rádia Retro (Rozdělený svět, Karel IV., Podzimní a Šťastné a veselé 2016). Pro rozhlasové vysílání bylo připraveno 12 pořadů „Fonogramy“, které jsou založeny na dokumentech z AČRo. Zástupci Archivu se opětně zúčastnili soutěžní přehlídky rozhlasové publicistiky a dokumentu Reportu a přehlídky umělecké slovesnosti Bilance 2016, na jejichž organizaci se výrazně podíleli.

IV. Stav archiválií
Celkové množství archivních souborů, které má AČRo ve své základní evidenci NAD, je klasifikováno jako nepoškozené.

V. Konzervace a restaurování archiválií
AČRo neprovozuje konzervátorskou dílnu.

VI. 1. Výzkumné projekty
AČRo se v r. 2016 neúčastnil žádného výzkumného projektu.

VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi
V roce 2016 pokračovala spolupráce s Národním archivem, Akademií věd České republiky, Českou televizí, Českou sekcí UNESCO, Moravskou zemskou knihovnou, Virtuální národní fonotékou, Národním muzeem, Knihovnou Václava Havla, Radioservisem, Supraphonem a mnoha dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi.

Vypracovala vedoucí Archivu ČRo
Mgr. Eva Ješutová
(27. 2. 2017)