Mydlovarský luh - přírodní rezervace

1. duben 2009

Mydlovarský luh se nachází se v katastru obcí Ostrá a Kostomlaty nad Labem. V roce 1989 byl vyhlášen jako chráněný přírodní výtvor a v roce 1992 byl zařazen do kategorie přírodní rezervace. Mydlovarský luh je jedním z posledních zachovalých komplexů lužních lesů v Polabí.

Původně se lužní lesy rozprostíraly v oblasti celé labské nivy, ale s příchodem člověka a jeho přetvářejících zásahů do přírody docházelo k jejímu odlesňování a využívání jako zemědělské půdy. V dnešní době jsou tato místa jedním z posledních útočišť vzácných rostlinných i živočišných druhů charakteristických pro lužní oblasti.

Rezervace zde byla zřízena především kvůli ochraně luhů a tzv. polabin, což jsou především komplexy lužního lesa se zastoupením přirozené nebo polopřirozené skladby, dále pak slepá a odstavená ramena starého toku Labe, zazemněná labská ramena a ramena v různém stupni zazemnění, tedy celá hydroserie mokřadů až po uzavřené plochy, které jsou využívány jako kosené louky. Do přírodní rezervace patří i meandrující Farský potok, který je součástí toku Vlkava a který kopíruje zhruba severní hranici chráněného území.

V Mydlovarském luhu můžete nalézt především podmáčené olšiny a dubojilmový luh. Z významných rostlinných druhů zde byla zjištěna ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a kruštík polabský (Epipactis albensis), z živočichů rosnička zelená (Hyla arborea), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a nádherný ledňáček říční (Alcedo atthis). V polozazemněných ramenech byste mohli spatřit silnou populaci ohroženého vodního plže svinutce kruhovitého (Anisus spirorbis). V minulosti došlo k tomu, že přirozený les byl zčásti nahrazen cizorodými druhy dřevin: dubem červeným, smrkem ztepilým, borovicí vejmutovkou, akátem a občas narazíte na velmi zajímavou raritu, korkovník amurský. Jde o dekorativní strom s jasně žlutými podzimními listy, z jehož borky se vyrábějí zátky.

Meandr Farského potoka

V letech 2003 a 2004 zde proběhly poměrně rozsáhlé rekonstrukční práce. Jednalo se o odbahnění starých ramen a úpravu doprovodných porostů. Soustava ramen totiž neustále ustupovala rozšiřujícím se rákosinám a vodní plocha se tak rapidně zmenšovala. Odbahnění bylo provedeno na podzim 2003 tzv. mokrou cestou - sacím bagrem. Bahno spojené s vodou bylo rovnoměrně rozprostřeno po okolních polích a koryto tak bylo pročištěno a jednotlivé tůně opět spojeny. Izolace tůní je právě jedním z hlavních problémů lužních lesů.

Mydlovarský luh ale není pouze nádherným kouskem přírody. Je i místem, kde zanechala stopy dávná historie. Nedaleko od silnice narazíte na zříceninu vzácného lužního hradu Mydlovaru. Jeho vznik se datuje kolem roku 1280 a původně patřil Mutinovi z Kostomlat. Sláva a význam hradu končí v 16. století, od roku 1561 se uvádí jako pustý. Není ale bez zajímavosti, že podle pověsti byl založen mnohem, mnohem dříve a sice samotnou kněžnou Libuší. Ta prý v těchto místech měla zahrádku s léčivými bylinami a lázeň. Pramen vody byl údajně perlivý jako mýdlové bublinky a odtud snad i jeho název. Libuše se zde prý klaněla bohům a soudila nejrůznější pře.

Dopravní informace:
Nejlépe je přijet autem do obce Šnepov, která leží mezi Ostrou a Kostomlaty nad Labem. Zde je vchod do lužního lesa a možnost zaparkovat automobil. Auto ale můžete nechat i v Ostré a odtud jít podél Labe až k Mydlovaru.

Doporučení:
Vzhledem k tomu, že lužní lesy bývají vlhčí, doporučuji tuto procházku za sucha.

Občerstvení:
Jak v Ostré, tak Kostomlatech je restaurace. Ve vzdálenější Lysé nad Labem je výběr pochopitelně mnohem větší.

autor: Martin Lejsal
Spustit audio