Letiště Letňany - národní přírodní památka

1. listopad 2009

S pojmem Praha si mnozí spojují hluk, dopravní zácpy, všudypřítomný spěch a čerstvého vzduchu ještě méně než pomálu. A letiště? Ta rozhodně nebývají místy vhodnými pro relaxaci. Ovšem Letiště Letňany je výjimkou z tohoto pravidla. Toto přírodně cenné území bylo v roce 2005 vyhlášeno národní přírodní památkou.

S pojmem Praha si mnozí spojují hluk, dopravní zácpy, všudypřítomný spěch a čerstvého vzduchu ještě méně než pomálu. A letiště? Ta rozhodně nebývají místy vhodnými pro relaxaci. Ovšem Letiště Letňany je výjimkou z tohoto pravidla. Toto přírodně cenné území bylo v roce 2005 vyhlášeno národní přírodní památkou. Důvodem se stala potřeba chránit biotop a populaci kriticky ohroženého živočicha, sysla obecného (Spermophilus citellus) na travnaté ploše letiště. Vyhláškou chráněný prostor se rozkládá na území o rozloze 468 983 m2 s ochranným pásmem o celkové výměře 163 377 m2.

Sysel obecný jako hlodavec patří do čeledi veverkovitých. Jeho původní výskyt zasahoval jihovýchodní a střední Evropu a Malou Asii. Je úzce vázán na stepní prostředí a na našem území se rozšířil až v souvislosti s rozvojem zemědělství - podle materiálů z archeologických nalezišť se tak stalo v období nejranějšího středověku.

Sysel obecný v noře

V minulosti byl jeho výskyt naprosto běžný zejména na travnatých okrajích cest, osídloval rovněž meze, kosené louky, pastviny a porosty víceletých pícnin. Nezřídka se vyskytoval v tak hojném počtu, že byl považován za polního škůdce. Nové technologie využívané v zemědělství kolem 50. let 20. století však zapříčinily drastický úbytek tohoto tvora.

Provázanost sysla obecného s letištěm není náhodná. Kromě takového místa bychom jej našli také u golfových hřišť či v chatových osadách a tábořištích. Důvod je prostý. Pro své bezpečí a ochranu před predátory si k životu volí krátkostébelné travinné porosty, ať už přirozené či uměle udržované. Díky takovému prostředí , kde jsou pravidelně kosené travní plochy, má dobrý rozhled a cítí se v poměrném bezpečí. Podle mapování, které bylo provedeno v roce 2005 žije sysel v ČR zhruba na posledních 26 místech.

A právě nejvýznamnější lokalitou v rámci celé naší republiky je v současné době letiště v Letňanech, kde žije přibližně 400 - 500 jedinců tohoto druhu.

Sysel obecný

Sysel na rozdíl od mnoha jiných zvířat má výrazně denní aktivitu a je pro něho charakteristické, že žije v koloniích. Každý člen společenství obývá noru, která obvykle disponuje několika východy a může být dokonce několik metrů dlouhá. Každoročně sysel svoji noru obnovuje a zvyšuje počet jejích vchodů. Je to jeho nejbezpečnější útočiště v noci a v období dlouhého zimního spánku.

Není bez zajímavosti, že samice usínají již kolem poloviny srpna a o něco později je následují samci, zatímco mláďata lze spatřit ještě počátkem října. Sysel si na zimu nevytváří žádné zásoby, žije pouze z podkožního tuku, který vznikl v průběhu léta a může tak tvořit až třetinu jejich tělesné hmotnosti. Opětovně se probouzí v březnu. Dva až tři týdny po probuzení dochází k páření a zhruba po 24 dnech samice přivádí na svět obvykle pět slepých a holých mláďat. Ti opouští noru poprvé v polovině června. Ačkoliv v té době váží pouze 50 g, dokáží do začátku zimy zvýšit svoji hmotnost až pětkrát.

Jako potrava jim slouží semena, listy, květy a kořínky trav a bylin. Nepohrdnou hmyzem, jejich jídelníček tak bývá zpestřen o sarančata, cvrčky a další brouky, a dokonce mají zájem také o vajíčka na zemi hnízdících ptáků. Tím, že je zde chráněn sysel, je vytvářeno příznivé prostředí i pro další organismy. Jde zejména červenohnědě zbarveného brouka s nehezkým českým názvem lejnožrout - Onthophagus vitulus se vyvíjí v syslím trusu.

Vyhlášením tohoto území za NPP se nemění dosavadní využití této plochy jako letiště, ale aby bylo pro sysla zajištěno co nejvhodnější prostředí, i nadále se celá plocha pravidelně seče. Na celé ploše NPP a ochranného pásma platí zákaz volného pobíhání psů, neboť psi vyhrabávají syslí nory, čímž ohrožují nejen život zvířat, ale také bezpečnost leteckého provozu. Pohyb osob, které nejsou leteckým personálem, je možný pouze mimo prostor vymezený červenobílým značením hranic pohybové plochy.

Dopravní informace:
NPP je dostupný MHD. Jde o autobusové linky 186, 140, 195 a zastávka se jmenuje Výstaviště Letňany. Trasou metra C pojedete na konečnou stanici Letňany.

Doporučení:
Pokud byste zatoužili spatřit toto místo z výšky, lze domluvit s místním sportovním aeroklubem zhruba 20 minutový let. Pochopitelně nebudete kroužit pouze nad letištěm, můžete si vybrat z několika dalších lokalit (např. zámek Koloděje, zámek Průhonice aj.).

autor: Martin Lejsal
Spustit audio